Wypadki komunikacyjne

Szkoda komunikacyjna to  szkoda wynikła wskutek kolizji lub wypadku drogowego. Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o. o w Legnicy specjalizuje się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych. 

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach w pracy, w drodze z lub do pracy oraz w wypadkach rolniczych, a także do członków rodzin, które w takim zdarzeniu straciły osobę najbliższą. Sprawę każdego klienta traktujemy indywidualnie, starając się uzyskać dla niego możliwie najwyższe odszkodowanie. Weryfikujemy i dokonujemy analizy danej sprawy pod kątem prawnym, w szczególności analizy umowy ubezpieczenia. Pomagamy zgromadzić odpowiednią dokumentację i zapewniamy stały kontakt z prawnikiem na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy Was w całym postępowaniu, aż do momentu uzyskania należnych świadczeń, w tym także na drodze sądowej.

Jesteśmy specjalistami w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do usunięcia szkody. Dzięki nam skutecznie i bez żadnych problemów odzyskają Państwo należne pieniądze. Tylko dzięki wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej można liczyć na uzyskanie pełnego odszkodowania, adekwatnego do rozmiarów doznanej szkody.

Wypadki w rolnictwie

Kancelaria prowadzi dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód na mieniu lub na osobie powstałych w gospodarstwie rolnym i przy pracy w rolnictwie. Oceniamy rozmiar szkody, zgłaszamy roszczenia do ubezpieczycieli i reprezentujemy Poszkodowanych do czasu wypłaty całego należnego odszkodowania.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROLNIKÓW

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkodę będącą następstwem posiadania gospodarstwa rolnego przez rolnika, która została wyrządzona przez:

 • Rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne;
 • Osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • Każdą osobę, która pracuje w gospodarstwie rolnym, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika przysługuje odszkodowanie za szkodę będącą następstwem:

 • Śmierci;
 • Uszkodzenia ciała;
 • Rozstroju zdrowia;
 • Utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

W ramach ubezpieczenia budynków rolniczych ochroną ubezpieczeniową objęte są budynki, znajdujące się w tym gospodarstwie rolnym, od następstw takich zdarzeń losowych jak:

 • Ogień
 • Piorun
 • Podtopienie
 • Powódź
 • Grad
 • Deszcz nawalny
 • Huragan
 • Opad śniegu
 • Eksplozja
 • Obsunięcia ziemi
 • Tąpnięcie

Obo­wiąz­kowi ubez­pie­cze­nia pod­le­gają zarówno budynki miesz­kalne gospo­dar­stwa jak i budynki gospo­dar­cze, np. obory czy sto­doły. Ubez­pie­cze­nie jest nie­zwy­kle istotne, gdyż zabez­pie­cza inte­res rol­ni­ków, któ­rzy czę­sto nie mają innych źródeł dochodu lub oszczęd­no­ści na pokry­cie ewen­tu­al­nych strat.

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. prowadzi  dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód na mieniu lub na osobie powstałych w gospodarstwie rolnym i przy pracy w rolnictwie.  Oceniamy rozmiar szkody, zgłaszamy roszczenia do ubezpieczycieli i reprezentujemy Poszkodowanych do czasu wypłaty całego należnego odszkodowania.

Śmierć bliskiej osoby

Śmierć człowieka na skutek zawinionego działania innej osoby jest podstawą do uzyskania odszkodowania.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym w przypadku śmierci osoby bliskiej uprawnionym mogą przysługiwać następujące świadczenia:

 • Zadośćuczynienie – to w istocie świadczenie przysługujące za cierpienie, ból i inne negatywne doznania spowodowane nagłą śmiercią bliskiej osoby. Ma na celu zrekompensować bliskim zmarłego, krzywdę jaka niewątpliwie powstała, w związku z nagłą śmiercią osoby najbliższej. Świadczenie to ma na celu „naprawić” krzywdę, jaką jest niewątpliwie naruszenie dóbr osobistych w postaci życia w pełnej rodzinie, tj. zerwanie bezcennych więzi rodzinnych lub inne negatywne przeżycia.
 • Odszkodowanie – mowa jest tu o osobach, które doznały materialnego uszczerbku w swoim życiu W szczególności roszczenie to jest zasadne, jeżeli osoba dochodząca tego roszczenia, była na utrzymaniu osoby tragicznie zmarłej. Znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej może być również wynikiem podjętego leczenia schorzeń wywołanych śmiercią osoby najbliższej.
 • Renta – to świadczenie należne od sprawcy szkody i towarzystwa ubezpieczeń. Ma ono formę cyklicznych świadczeń, płatnych z reguły co miesiąc, albo co kwartał. Renta jest świadczeniem zasądzanym rzadko, krąg osób do niej uprawnionych jest najwęższy. Na przyznanie renty w praktyce mogą liczyć jedynie małżonek i małoletnie dzieci poszkodowanego.
 • Koszty leczenia i pogrzebu – zwrot kosztów pochówku, w tym ceremonii żałobnej, kwiatów na grób, przygotowania poczęstunku po pogrzebie dla osób bliskich, strojów związanych z czasem żałoby, pomnika osoba, która poniosła uzasadnione koszty leczenia zmarłej osoby może dochodzi ich zwrotu od towarzystwa ubezpieczonego lub bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego za skutki zdarzenia.

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę od początku tj. od wszczęcia procedury przed policją i prokuraturą, poprzez likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową. Następnie reprezentuje klienta w sprawach karnych i cywilnych związanych ze sprawą oraz zajmuje się ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym.

Wypadki przy pracy

Nasza Kancelaria analizuje powierzoną sprawę i rzetelnie informuje o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania, reprezentuje poszkodowanego pracownika przed ZUS, załatwia wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu oraz zapewnia obsługę przez doświadczoną kadrę prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym.

Na gruncie obowiązujących przepisów za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Uprawnienia do świadczeń ustawowych przysługują także pracownik, który uległ wypadkowi: w podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy przysługują roszczenia:

Od ZUS

Wymagane jest złożenie stosownego wniosku do pracodawcy, który wraz z kompletem dokumentacji przesyła go do ZUS; poszkodowanemu mogą zostać przyznane m.in. następujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie: dla ubezpieczonego, jeśli wskutek wypadku pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego;
 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne.

Bezpośrednio od pracodawcy:

Równolegle do świadczeń dochodzonych z ZUS-u, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody na osobie w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać odszkodowania również od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (m.in. odpowiedzialność za czyn niedozwolony: art. 415 i następne k.c.).

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. w Legnicy analizuje powierzoną sprawę i rzetelnie informuje o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania, reprezentuje poszkodowanego pracownika przed ZUS, załatwia wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu oraz zapewnia obsługę przez doświadczoną kadrę prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym

Błędy medyczne

Szkody medyczne (inaczej: błędy medyczne, błędy lekarskie, błędy w sztuce lekarskiej) to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika służby zdrowia, w tym przede wszystkim lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. w Legnicy specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od personelu medycznego i od placówek medycznych, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do śmierci lub rozstroju zdrowia pacjenta na skutek błędu medycznego lub zakażenia (HCV, HBV, HIV, bakterie, wirusy).

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Kancelaria Prawna Lexuro powstała z myślą o osobach potrzebujących pomocy przy sprawach związanych z błędami lekarskimi.

Każdą powierzoną sprawę analizuje i dochodzi słusznego odszkodowania od lekarza, szpitala lub innego podmiotu świadczącego usługi medyczne, oraz ubezpieczających ich towarzystw ubezpieczeniowych.

Nasi doświadczeni prawnicy, pozwalają uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowań pozwalających na dalsze godne życie, dalsze, prawidłowe leczenie, jak również zadośćuczynienia za doznane przez Pacjentów krzywdy.

Szkody na nieruchomościach

Oferujemy pomoc w wyegzekwowaniu należnego odszkodowania z tytułu wszelkich zdarzeń losowych. Dochodzimy roszczeń z tytułu szkód w majątku wywołanych uszkodzeniem lub zniszczeniem budynków, zagarnięciem mienia, zniszczeniem majątku na skutek oddziaływania żywiołów - pożar, powódź, trąba powietrzna oraz innych zdarzeń losowych spowodowanych np. upadkiem na skutek wad chodnika lub jego oblodzenia.

W naszej pracy nigdy nie korzystamy z półśrodków a zlecone nam sprawy doprowadzamy do końca. Zawsze szukamy najlepszych możliwych rozwiązań aby nasi Klienci byli zadowoleni. W dzisiejszych czasach niezwykle ceni się profesjonalistów, których można polecić swoim bliskim. Dlatego nieustannie dbamy o rozwój jakości świadczonych usług, by Kancelaria Prawna LEXURO zawsze kojarzyła się dobrze i była renomowaną marką w swojej branży.

Zdarzenia losowe

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. w Legnicy oferuje pomoc w wyegzekwowaniu należnego odszkodowania z tytułu wszelkich zdarzeń losowych. Dochodzimy roszczeń z tytułu szkód w majątku wywołanych uszkodzeniem lub zniszczeniem budynków, zagarnięciem mienia, zniszczeniem majątku na skutek oddziaływania żywiołów - pożar, powódź, trąba powietrzna oraz innych zdarzeń losowych spowodowanych np. upadkiem na skutek wad chodnika lub jego oblodzenia.

Katalog zdarzeń losowych nie jest zamknięty, a zatem każda sytuacja, której następstwem jest szkoda, powinna zostać poddana ocenie prawnej celem ustalenia roszczeń przysługujących poszkodowanemu. Przepisy prawa przewidują rekompensatę pieniężną nie tylko za szkodę majątkową ale również za krzywdę rodzącą ból i cierpienie.

Od momentu powierzenia nam sprawy poszkodowany uzyskuje pełną pomoc prawną w zakresie czynności zmierzających do szybkiego uzyskania jak najwyższego odszkodowania. Udzielamy pomocy prawnej na każdym jej etapie - przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Poszkodowanym oddajemy do dyspozycji całą swoją energię, wiedzę i doświadczenie skutecznie uzyskując bardzo wysokie kwoty odszkodowań, zadośćuczynienia, renty.

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o .o. w Legnicy reprezentuje rodziny, które utraciły bliskich na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, błędów medycznych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych. Jest to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego. Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. w Legnicy specjalizuje się z zakresu prawa cywilnego.

Do kompleksowych usług należy wymienić:

 • porady prawne,
 • przygotowane projektów umów,
 • pisemne opinie i analizy prawne,
 • uczestnictwo w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach,
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych.

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. w Legnicy ma doświadczenie w prowadzeniu szeregu spraw cywilnych, dzięki czemu oferuje fachową pomoc prawną. Zajmuje się prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, powództwa o odszkodowanie za szkody na osobie związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej. Zajmuje się także sprawami o ochronę dóbr osobistych, zasiedzeniem nieruchomości oraz dochodzeniem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Kancelaria jest otwarta dla osób fizycznych i prawnych. Swoją wiedzę, zaangażowanie i doświadczenie w pełni wykorzystujemy na rzecz naszych Klientów, świadcząc obsługę prawną na najwyższym poziomie. Dzięki temu nasza praca przynosi zadowolenie i efekty zarówno dla Klientów, jak i dla nas samych.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Prawna Lexuro Sp. z o.o. w Legnicy specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przedsiębiorstwom oraz spółkom prawa handlowego. Wspomaga podmioty gospodarcze na każdym etapie realizowanych przez nich przedsięwzięć służąc im fachową wiedzą  i zdobytym doświadczeniem.

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • reprezentację w sprawach o ochronę dobrego imienia przedsiębiorców, renomy i reputacji przedsiębiorstw,
 • tworzenie i analizę opinii prawnych, statutów, regulaminów, ekspertyz specjalistycznych,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji,
 • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi,
 • udział w negocjacjach, przygotowywanie projektów umów,
 • doradztwo prawne w zakresie likwidacji i upadłości spółek,
 • a także szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.

LEXURO dla FLOT

Posiadasz flotę pojazdów? Jesteś odpowiedzialny za likwidację szkód z OC lub AC?

Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu firmach transportowych właściciele tracą kilkadziesiąt a nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie w związku nieprawidłowymi wypłatami odszkodowań za uszkodzone pojazdy.

Szanowni Państwo,
w ramach naszych kompetencji, jedną z głównych specjalizacji jest opieka prawna związana z likwidacją szkód samochodowych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych związanych z zaniżonymi wypłatami za uszkodzone pojazdy firmowe oraz osób fizycznych. Obsługujemy wiele firm transportowych oraz innych podmiotów posiadających floty pojazdów. Nie ma dla nas znaczenia czy pojazdy są Twoją własnością czy jesteś ich użytkownikiem. Pomożemy odzyskać należne Tobie pieniądze.

O jakich szkodach mówimy:

 • szkody likwidowane z OCP,
 • szkody likwidowane z AC częściowe i całościowe,
 • szkody likwidowane z OC sprawcy kolizji częściowe i całościowe,
 • utrata dochodów w związku z postojem uszkodzonego pojazdu,
 • utrata dochodów w związku z nieobecnością pracownika w pracy,
 • zwrot kosztów za holowanie uszkodzonego pojazdu oraz auta zastępczego.

 Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz porady lub pomocy prawnej